Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning. Förordningen är gemensam för hela EU och benämns GDPR (General Data Protection Regulation). Syftet med den nya lagen är att stärka den enskilda individens rättigheter genom att få reda på vilka uppgifter som finns registrerade, få eventuella felaktiga uppgifter korrigerade samt i vissa fall även rätt att få uppgifterna raderade. Med personuppgifter menas namn, adress, telefonnummer, e-postadress och annan information som på något sätt kan härledas till en enskild levande individ.

Vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

De personuppgifter som vi samlar in kan till exempel vara namn, telefonnummer, e-postadress.

Vi kan använda dina personuppgifter för att t ex:

  • kontakta dig gällande din förfrågan via vårt kontaktformulär.

Den rättsliga grunden för behandlingen är uppfylla avtal. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. I vissa fall kan vi behandla dina personuppgifter baserat på ditt samtycke.

Vem har tillgång till personuppgifterna?

Dina uppgifter delas inom Östgötafönster och kan hanteras av tredje part för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Tredje part kan exempelvis vara företag som är involverad i drift och underhåll av våra IT-system, företag som hanterar utskick av våra nyhetsbrev och inbjudningar, företag som hanterar vår kundundersökning.

De leverantörer som får del av dina personuppgifter för vår räkning har undertecknat ett avtal, som garanterar att de följer lagkrav och instruktioner från Östgötafönster om hur uppgifterna ska hanteras. Detta kallas ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi vidarebefordrar inte, säljer inte och byter inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan sparas i vårt bokningssystem. Vi rensar regelbundet inaktuella uppgifter eller uppgifter som inte längre behövs. Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål.

Dina rättigheter

Som kund, leverantör eller intressent till Östgötafönster har du rätt att:

  • begära information om hur de personuppgifter Östgötafönster har om dig behandlas samt ett utdrag av personuppgifterna
  • begära rättelse eller radering av dina personuppgifter (såvida det inte finns lagstadgat krav på lagring av personuppgifterna, såsom exempelvis bokföringsregler, eller annat legitimt skäl för lagring)
  • i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
  • i vissa fall rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter
  • inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten (www.imy.se)

Vem kontaktar du vid frågor?

För frågor kring behandling av dina personuppgifter, korrigering eller klagomål kan du vända dig till:

Personuppgiftsansvarig
info@ostgotafonster.se